Artikel 1. Algemeen

1) In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd; ‘Bo Gilessen’, de interieurarchitect en uitgever van de voorwaarden, en ‘Cliënt’, de opdrachtgever en Cliënt van Bo Gilessen. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van Bo Gilessen en op elke overeenkomst die de Cliënt met Bo Gilessen aangaat door middel van akkoordverklaring met een offerte. 2) Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Cliënt en prevaleren erop. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2. Offertes

1) Alle offertes van Bo Gilessen zijn gebaseerd op de informatie die door de Cliënt wordt afgeleverd. De Cliënt staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Cliënt bezorgt Bo Gilessen tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 2) De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bo Gilessen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Bo Gilessen heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Cliënt alsnog te herroepen. 3) De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen. 4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bo Gilessen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bo Gilessen het anders aangeeft. 5) Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Cliënt, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Cliënt. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Cliënt mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Cliënt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1) Bo Gilessen is alleen aan een bestelling van haar diensten gebonden als deze aantoonbaar aanvaard werden door haar of een van haar gemachtigden, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Bo Gilessen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verbintenissen van Bo Gilessen betreffen steeds inspanningsverbintenissen, die zij naar best vermogen zal nakomen. 2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bo Gilessen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3) De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bo Gilessen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bo Gilessen zijn verstrekt, heeft Bo Gilessen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen. 4) Bo Gilessen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bo Gilessen is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bo Gilessen kenbaar behoorde te zijn. 5) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bo Gilessen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6) Indien door Bo Gilessen of door Bo Gilessen ingeschakelde derden in het kader van die opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 7) De Cliënt vrijwaart Bo Gilessen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 2) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bo Gilessen zal de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3) Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bo Gilessen de Cliënt hierover van tevoren inlichten. 4) Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Bo Gilessen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 5. Contractduur

1) De overeenkomst tussen Bo Gilessen en de Cliënt strekt tot uitvoering van een welbepaald werk en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders is opgesteld of bepaald. 2) Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Cliënt Bo Gilessen schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijdingen zullen alleszins geen aanleiding geven tot vertragingsboetes. 3) Bij voortijdige annulering van een bestelling dan wel verbreking van de overeenkomst door de Cliënt voor aanvang van de uitvoering ervan zal een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn door die laatste, vermeerderd met een administratiekost van 250,00 EUR. Bo Gilessen behoudt zich het recht voor om het volledige herstel van de schade te eisen zo deze hoger is. Indien de Cliënt de werken verbonden aan de opdracht niet aanvat binnen het jaar na aanvaarding van het definitieve ontwerp heeft Bo Gilessen recht op dezelfde vergoeding.

Artikel 6. Vergoedingen en betaling

1) Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. 2) Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal deze worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bo Gilessen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3) De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw. 4) Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 5) Bo Gilessen is gerechtigd tot verhoging van de vergoeding wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst.  Bo Gilessen zal de Cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of tarief in kennis stellen en daarbij de omvang ervan vermelden. 6) Bo Gilessen heeft het recht een reis- en verplaatsingsvergoeding in rekening te brengen in uitvoering van de overeenkomst. 7) Betalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door Bo Gilessen aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post. Facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel van Bo Gilessen, ongeacht de betalingswijze. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen, zelfs niet onder het voorwendsel dat de Cliënt zelf niet zou worden betaald door de diensten van de overheid dan wel door derden, ongeacht de reden hiervoor. 8) Factuurprotest dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Bo Gilessen, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Cliënt geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen. 9) Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Bo Gilessen zal in dat geval tevens gerechtigd zijn haar prestaties op te schorten. 10) De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en uitvoeringskosten zijn eveneens voor rekening van de Cliënt. 11) Bo Gilessen heeft het recht de door de Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 12) Vertraging in de uitvoering van de opdracht die niet aan Bo Gilessen te wijten zijn geven geen enkel recht tot inhouding van enige betaling. Bo Gilessen wijst alle vertragingsboetes af.

Artikel 7. Verbreking van de overeenkomst

1) Indien de Cliënt een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft Bo Gilessen het recht alle tussen de Cliënt en Bo Gilessen gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Cliënt aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Cliënt. In voorkomend geval is de Cliënt van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. 2) In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Cliënt is Bo Gilessen gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. 3) Indien de Cliënt de overeenkomst voortijdig beëindigt, d.i. vooraleer Bo Gilessen alle bestelde werken heeft kunnen uitvoeren, heeft de Cliënt in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. De werken die reeds door Bo Gilessen werden aangevat zullen integraal vergoed worden. De Cliënt is ingeval van de eenzijdige vroegtijdige verbreking tevens gehouden tot vergoeding van de gederfde winsten van Bo Gilessen, met een minimum van een forfaitaire vergoeding van 10% van de totale projectprijs. Artikel 1794 BW is onverwijld van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1) Bo Gilessen is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die door de schuld van haar personeel, of uit een gebrek of een fout in het ontwerp zou kunnen ontstaan. 2) Indien Bo Gilessen door overmacht haar contractueel voorziene diensten niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht zal Bo Gilessen niet tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken. 3) Bo Gilessen is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. 4) Bo Gilessen zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de met Bo Gilessen gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen, en die te wijten is aan een zware fout of bedrog dan wel het foutief uitvoeren van de overeenkomst. 5) Bo Gilessen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.  6) Elk schadegeval dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen schriftelijk ter kennis van Bo Gilessen worden gebracht, met een begroting van de schade, bij gebreke waaraan de schade geacht zal worden niet te hebben plaatsgevonden. 7) Bo Gilessen is nooit objectief aansprakelijk.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1) De door Bo Gilessen geproduceerde tekeningen, plannen, studies, moodboards, designs, voorontwerpen, documenten, stalen en dergelijke zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Cliënt en blijven eigendom van Bo Gilessen. 2) Geen van de door Bo Gilessen verstrekte bestanden in de ruime zin van het woord mogen door de Cliënt zonder voorafgaande toestemming van Bo Gilessen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Met uitzondering van eigen gebruik, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of ander gebruik verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Bo Gilessen. 3) Bo Gilessen behoudt het recht de stukken voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4) De door Bo Gilessen geproduceerde stukken kunnen ten alle tijden gepubliceerd worden op haar website en sociale media. Daarnaast kan Bo Gilessen de creaties gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio’s, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Artikel 10. Klachten en vorderingen

1) Klachten met betrekking tot de door Bo Gilessen verleende diensten dienen door de Cliënt binnen de 8 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Bo Gilessen, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. 2) Alle vorderingen van de Cliënt opzichtens Bo Gilessen, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Cliënt tegen Bo Gilessen. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie. 3) Zelfs in geval van een bewezen zware fout is de eventuele gehoudenheid van Bo Gilessen tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door Bo Gilessen gefactureerde bedrag.

Artikel 11. Privacy, persoonsverwerking en GDPR

1) Bo Gilessen kan persoonsgegevens van de Cliënt gebruiken om deze te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van Bo Gilessen, job-gerelateerde informatie en vacatures, haar werking en dienstverlening, toetreding van medewerkers, nieuwsberichten, et cetera. 2) Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de Cliënt overgemaakt aan derden. 3) Bo Gilessen behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 4) De Cliënt heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Bo Gilessen verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de Cliënt gevolg te geven. De Cliënt kan Bo Gilessen hiertoe een schriftelijk verzoek richten per e-mail aan [email protected]. 5) De Cliënt heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De Cliënt kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail. De Cliënt kan per eenvoudig verzoek via e-mail verzoeken om verwijderd te worden uit de data van Bo Gilessen.

Artikel 12. Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de Cliënt en Bo Gilessen is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een geschil inzake deze overeenkomst.